download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering vormt het hoogste gezag in de organisatie. Deze vergadering wordt tweemaal per jaar gehouden en alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze vergadering worden de begroting, de jaarrekening en het organisatorisch jaaroverzicht vastgesteld.

ALV 30 oktober 2019


U kunt hier de notulen bekijken

U kunt hier de presentatie van TakT over Meer Muziek in de Klas bekijken


De kascontrolecommissie geeft decharge aan bestuur en penningmeester BBM

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen die op woensdag 30 oktober jl. plaatsvond in Breda, gaf de commissie aan meer tijd nodig te hebben om de boeken van de BBM te bestuderen. De vergadering gaf de commissie mandaat om verder onderzoek te doen en daarna decharge te verlenen en dit via de site van de BBM te rapporteren.

Op maandag 25 november jl. vond het vervolg van de controle plaats op het Bondsbureau in Tilburg. Namens alle verenigingen werd de controle uitgevoerd door de heren B. van der Veen en G. Maas. Afgelopen dinsdag ontving de penningmeester van de BBM een verklaring van de commissie, waarin naast enkele tips voor het inrichten van de administratie ook werd verklaard dat de commissie op basis van de algemene controle van mening is dat de jaarrekening BBM 2018 een getrouw beeld geeft van het vermogen en het resultaat van de BBM. Op grond van het mandaat van de kascontrolecommissie, verkregen in de ALV 2019, verlenen zij in deze verklaring de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beheer over 2018.

Het bestuur dankt de heren van der Veen en Maas voor hun inzet en tips.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top