download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Missie en doel
De BBM wil het actief beoefenen van amateurmuziek en -dans bevorderen. Als provinciaal belangenbehartiger en kenniscentrum werken we bovendien aan een optimaal klimaat waarin de bij ons aangesloten verenigingen ook lokaal kunnen groeien en bloeien en zichtbaar bijdragen aan een rijke maar ook vitale Brabantse culturele samenleving.

Strategie
Onze activiteiten zijn gericht op:
 • versterken van de maatschappelijk positie van de amateurmuziek  en -dans door het vergroten van de bekendheid;
 • bevorderen van cultuurparticipatie en -educatie; 
 • stimuleren en faciliteren van innovatie binnen de amateurmuziek en -dans;
 • optimaliseren en benutten van synergie en kennisdeling binnen de amateurmuziek en -dans;
 • ondersteunen en faciliteren van verenigingen op financieel en organisatorisch gebied;
 • profileren van onze verenigingen en hun muzikanten.


Bij deze strategische activiteiten maken we als vereniging en netwerkorganisatie gebruik van de kennis en kunde van onze aangesloten verenigingen en werken we samen met andere kennisorganisaties zoals Kunstbalie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Visie
De leden van de BBM leveren een belangrijke bijdrage aan het culturele en maatschappelijke leven in Noord-Brabant, gebaseerd op een rijke traditie. De BBM helpt hen in het combineren van deze traditie met innovatie en aanpassing aan bredere maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Gezamenlijk zoeken we met onze leden een antwoord op maatschappelijke vraagstukken als individualisering, digitalisering, mobiliteit van mensen, de rol van de vereniging in de samenleving anno 2017
 • Werken we aan zichtbaarheid en bekendheid met de actuele activiteiten van de verenigingen. Innoveren met aandacht voor het behoud van tradities en cultureel erfgoed is van belang.
 • Onderkennen we en dragen uit dat muziekbeoefening een grote rol speelt bij  individuele ontwikkeling (cognitief en sociaal), maar ook voor het collectief (samenhang en solidariteit in gemeenschappen).
 • Verbreden we samenwerking met anderen zoals scholen, andere verenigingen, gemeente, politiek, culturele instellingen.
 • Zoeken we naar manieren om de teruggang in gemeentelijke subsidieverlening te compenseren door op zoek te gaan naar een bredere financiële basis van fondswerving en ondernemerschap.
 • Spelen we in op veranderingen binnen muziekonderwijs (visie en organisatie) door mede te sturen en organiseren. 


Statuten

De gewijzigde statuten zijn van kracht geworden per 1 januari 2000.


© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top