download

vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

logo boost wit

 

Toelichting

 

Wat gebeurt er wanneer bij BOOST 2021

 • 1 November 2020 – inschrijvingen open voor 6 verenigingen, met een reservelijst van 4 (Er is plek voor 6 verenigingen in 2021)
 • 9 en 17 December 2020 – Webinar met uitleg door BBM en ruim tijd voor vragen geïnteresseerden
 • 9 Januari 2021 – Startworkshop over onderzoek naar ontwikkeldoel/leervraag. Hierna schrijft de deelnemende vereniging het startdocument.
 • 30 januari - Uiterste inleverdatum startdocument.
 • 6 februari 2021 – Intakegesprek met enkele experts en twee mensen van de BBM die allen betrokken waren bij de ontwikkeling van BOOST. Definitief besluit tot deelname valt op dit moment in het proces, in overleg met intaketeam. Op basis van het intakegesprek en het startdocument worden coaches/workshops gekozen.
 • Februari t/m September 2021 –
  • Workshops en coaching (aan huis; 2x als onderdeel van het programma).
  • Tussentijdse evaluatie deelnemers & BBM/intaketeam over proces en vooruitgang.
  • Contact met BBM begeleider.
  • Organisatie BOOST evenementen door deelnemende verenigingen.
 • November 2021 –
  • BOOST evenementen. In groepen van 2 presenteren de deelnemers hun vorderingen op muzikaal en bestuurlijk/beleidsmatig gebied.
  • Een waarderingscommissie evalueert het totale traject (inclusief de presentatie) en geeft adviezen voor vervolgstappen. De waarderingscommissie bestaat uit 1) De betrokken coaches, 2) twee of meer experts en mensen van de BBM die betrokken waren bij de ontwikkeling van BOOST en 3) een artistiek expert.
 • December 2021 –
  • Stappenplan voor de toekomst opstellen samen met coach.
  • Gezamenlijke afsluiting BOOST – evaluatie van de pilot, presenteren stappenplannen aan elkaar.

Wat krijg je van BOOST

 • 5 jaar behoud van divisie
 • Ondersteuning, coaching, bij het bereiken van je eigen ontwikkeldoelen
 • Advies, op basis van het totale groeitraject en de presentatie op het BOOST evenement, voor een stappenplan de toekomst tegemoet
 • De grondslag van het advies is een evaluatie door de waarderingscommissie.
 • Evaluatie op 3 parameters: Bestuur - Beleid - Artisticiteit. De evaluatie door de waarderingscommissie geeft de deelnemers inzicht in het proces dat zij hebben doorlopen, en in hoeverre zij hun doelen hebben bereikt. De artistieke prestatie wordt als onderdeel van het totale traject geëvalueerd en niet met punten of een divisie-indeling beoordeeld. Dit gebeurt door een formatieve evaluatie. Formatief evalueren staat in dienst van leren en ontwikkelen en kijkt vooral vooruit, naar verbetermogelijkheden, kansen, sterktes en zwaktes, en rekent niet af op een momentoname.

Wat evalueert de waarderingscommissie

 • Vooruitgang op het gebied van beleid/bestuur, in relatie tot je eigen leervraag/ontwikkeldoelstelling.
 • De eigen presentatie van je ontwikkelingen op het gebied van Beleid/Bestuur
 • Vooruitgang op artistiek gebied, in relatie tot je eigen leervraag/ontwikkeldoelstelling.
 • De artistieke prestatie tijdens het evenement, in relatie tot je eigen leervraag/ontwikkeldoelstelling.

Wat valt niet onder BOOST

 • Puntenscore zoals bij concoursen
 • Promotie/degradatie in divisie zoals bij concoursen

Wie doet wat
De deelnemende verenigingen

 • nemen samen deel aan een workshop (dag/avond) op een centrale locatie. Hier werken zij aan het onderzoeken van hun ontwikkeldoelstelling/leervraag
 • formuleren een startdocument. Daarin presenteren zij hun vereniging, formuleren zij hun eigen ontwikkeldoel en doen ze een voorstel voor een stappenplan. Dat startdocument bespreken zij in het intakegesprek
 • plannen het bezoek van, en ontvangen hun coach(es) op de eigen locatie
 • verwerken hun ervaringen en vorderingen. Het startdocument wordt hierdoor een groeidocument
 • organiseren in tweetallen het evenement in november. Zij presenteren dan waar zij aan hebben gewerkt, zowel muzikaal als bestuurlijk/beleidsmatig
 • formuleren iom hun coaches een plan van aanpak voor de toekomst
 • evalueren het hele traject naar de BBM, zodat de BBM verder kan ontwikkelen aan BOOST

De BBM

 • houdt een online informatiebijeenkomst waar BOOST wordt toegelicht, en waar iedereen vragen kan stellen
 • organiseert de startworkshop op een centrale locatie
 • organiseert de intakegesprekken
 • vult een catalogus coaches op alle aspecten, waaruit de deelnemende verenigingen in overleg met de BBM en het intaketeam kunnen kiezen
 • levert een begeleider voor de vereniging. Deze persoon begeleidt, is aanspreekpunt, zit aan bij brainstormsessies over het evenement als dat gewenst is, ondersteunt met zijn/haar kennis, ervaring en netwerk.
 • ondersteunt vanuit het BBM kantoor bij PR en communicatie over de evenementen

De coaches

 • ondersteunen en begeleiden de deelnemende verenigingen tijdens het middentraject, komen daarbij 2 keer op locatie werken aan de ontwikkeldoelen
 • evalueren de ontwikkelingen en formuleren advies
 • bezoeken de vereniging tijdens het natraject

Wie betaalt wat

De deelnemende vereniging

 • Eigen bijdrage van €500 inschrijfgeld.
 • Uitbreiding op het beschreven pakket van workshops en bezoeken van coaches met workshops op artistiek gebied of extra bezoek(en) door de coach komt voor eigen rekening van de vereniging. (De BBM kan wel meedenken over en voorstellen doen voor workshopleiders)
 • Kosten van het evenement
 • Opbrengsten van kaartverkoop van de evenementen is voor de organiserende verenigingen, na aftrek van een deel voor de BBM

De BBM

 • Kosten locaties en vergoedingen experts eerste workshop en intake, tussentijdse evaluatie en natraject
 • Vergoedingen aan de coaches in het beschreven pakket.
 • Vergoedingen aan waarderingscommissie tijdens het evenement
 • PR&Communicatie, administratieve ondersteuning

 

 

 

 

 

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top